Åpenhetsloven

Redegjørelse etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) § 5

1. Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger enkelte “større virksomheter” plikter for å fremme sosial bærekraft i virksomhetene selv og virksomhetenes leverandørkjeder:

 • Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 4)
 • Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 5)
 • Plikt til å etterkomme “enhvers” rett til informasjon (jf. lovens § 6)

BR Industrier AS og flere av dets datterselskaper er omfattet av Åpenhetsloven. BR Industrier har igangsatt arbeidet med implementering av Åpenhetsloven for alle omfattede selskaper. De største selskapene i konsernet har igangsatt og gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med loven, og de øvrige omfattede selskapene i konsernet vil iverksette og fortsette sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger fortløpende utover 2023.

2. Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

2.1. BR Industrier`s organisering og driftsområde

Virksomhetens art
BR Industrier AS (BRI) er morselskapet i konsernet BR Industrier Konsern. Selskapet er lokalisert på Sandnes og virksomheten i konsernet utøves hovedsakelig i Sør-Norge med fokus på eiendom, landbruk, mekanisk industri, tjenester – og produkter til olje/offshore næringen.

BR Industrier står i dag bak 30 virksomheter fordelt i fire divisjoner og sysselsetter rundt 800 mennesker. Konsernets fire divisjoner opererer innen olje og gassnæring, agrikultur, eiendom og produksjon/industri.

VirksomhetSelskapEierandel
EiendomKonsernet BRI Eiendom AS100%
LandbrukKonsernet BRI Agri AS100%
Olje/OffshoreKonsernet BRI Oil & Gas AS100%
IndustriKonsernet BRI Production AS100%

Konsernet har over en lengre periode tatt strategiske posisjoner som gir konsernet konkurransekraft og verdiskapning gjennom store deler av verdikjeden som konsernet opererer i. Virkelige verdier fremkommer ikke klart av årsregnskapet som er basert på historisk kost, men synliggjøres gjerne ved realisering av investeringene.

Eiendom

BR Industrier AS har gjennom datterselskapet BRI Eiendom AS en strategi om å i størst mulig grad eie eiendommene der konsernet driver sine virksomheter. Markedsverdiene på disse øker både gjennom utviklingsprosjekter og en generell verdistigning i markedet. Konsernet har i 2022 foretatt betydelige oppgraderinger på deler av bygningsmassen og gjør strategiske vurderinger på kjøp og salg av lokasjoner hvor konsernets driftsselskaper opererer.

Landbruk

BRI Agri AS er et eierselskap med fokus på landbruk. Følgende underkonsern inngår i konsernet:

Underhaug AS, Nærbø (www.underhaug.no)
Driver produksjon, reparasjon og salg av landbruksutstyr. Selskapet er et resultat av sammenslåingen av de tidligere selskapene Globus AS og Underhaug AS. Selskapet skal drive produksjon av landbruksutstyr og entreprenørutstyr.

Reime & Co AS, Nærbø (www.reime.no)
Driver produksjon, reparasjon og salg av landbruksutstyr. Selskapet er et resultat av sammenslåingen av de tidligere selskapene Globus AS og Underhaug AS. Selskapet skal drive produksjon av landbruksutstyr og entreprenørutstyr.

JTS AS, Klepp (www.jts.as)
JTS AS som er gjennom datterselskapene involvert i virksomhetsområder som reparasjon og salg av landbruksutstyr, samt kjøp og salg av eiendommer. Selskapet har Sør-Norge som marked.

Akershus Traktor, Jessheim (www.akershustraktor.no)
Akershus Traktor A/S er involvert reparasjon og salg av landbruksutstyr. Selskapet har hele landet som marked.

AT Import AS, Jessheim
AT Import driver med import av landbruksutstyr og varer for videresalg. Produktene selges gjennom forhandlernettverket til Akershus Traktor A/S.

Skogteknikk AS, Jessheim
Skogteknikk AS driver handel med skogsmaskiner og utstyr. Produktene selges i stor grad gjennom forhandlernettverket til Akershus Traktor A/S.

Kuhn Center Norge AS (www.kuhncenter.no)
Selskapet driver import og distribusjon av Kuhn redskaper for det Norske markedet.

BRI Landbruksbygg AS (www.brilandbruksbygg.no)
Selskapet driver prosjektering av oppføring av næringsbygg og jordbruksbygg for det norske markedet.

Agripro AS (www.agripro.as)
Selskapet driver prosjektering og salg av innredningsutstyr og tilbehør for det norske landbruket.

Rekord Transport AS, Klepp
Selskapet driver med transport og logistikktjenester.

Olje/offshore

Konsernet BRI Oil & Gas AS består av følgende driftsselskaper.

Hitec Products Gruppen AS, Forus (www.hitecproducts.no / www.oilfieldsupply.no )
Konsernet Hitec Products Gruppen AS selger tjenester og utstyr innenfor oljeindustrien både i Norge og internasjonalt gjennom eierskap i sine driftsselskaper. Konsernet består av selskapene under.

Hitec Products AS, Sola
Driver med ingeniørtjenester innenfor hydraulikk, kjemikalie injeksjon, mekanisk og subsea kontrollsystem.

Fluid Control Services AS, Sola
Ledende tjenesteleverandør for høytrykksutstyr, moduler og tjenester til olje og gassindustrien og andre marine aktører i Norge og utland.

Pointbreak AS, Treungen
Pointbreak utvikler nye løsninger for å løse dagens utfordringer gjennom en fleksibel, modulær og skalerbar prosess som kombinerer polymer- og plastekspertise med avansert kjemisk teknologi

Norwegian Oilfield Supply AS, Forus
Morselskapet i NOS konsernet, som er underkonsern i Hitec Products Gruppen og driver med utleie av utstyr til olje og gass næringen.

NOS Service AS, Sandnes Havn
Datterselskap av Norwegian Oilfield Supply AS som utfører service og vedlikehold på utstyr, i stor grad til oljenæringen.

NOS Chemicals AS, Forus
Datterselskap som leverer kjemikalier til kunder onshore og offshore, og har også etablert seg innenfor forbrukermarkedet ved produksjon og levering av hånddesinfeksjon og ulike rengjøringskjemikalier.

BRI Well Services AS, Forus
Driver utleie og salg av utstyr for wellbore cleaning operasjoner.

Oil-Tech AS, Forus
Leverer ingeniørtjenester primært til oljenæringen, men har som mål om å levere til alle bransjer med kreative og fleksible løsninger.

Industri

Konsernet BRI Production AS består av følgende underkonsern og selskaper:

Metallteknikk AS, Bryne (www.metallteknikk)
Avansert platebearbeiding og sveis. Markedet er både i Norge og internasjonalt.

Norsk Overflate Teknikk AS, Nærbø (www.not-as.no)
Selskapet eier 6 ulike selskaper i Sør-Norge som tilbyr ulike overflatebehandlinger av stål. Markedet er hovedsakelig i Norge.

Elaris Elektrotavler AS, Forus
Selskapet driver med tavlebygging. Markedet er i Norge.

Boly Holding AS
Selskapet er morselskap for datterselskapene Boly Bygg AS, Boly Entreprenør AS, Boer Maskin AS og Boly Eiendom AS som driver innenfor bygg på både privat og næringsmarkedet samt tilhørende betongarbeid.

Greencap Solutions AS
Selskapet utvikler og leverer teknologi knyttet til Agtech, Industri og DAC (direct air capture).

2.2. Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

Roller, ansvar og retningslinjer

BRI har etablert retningslinjer for konsernets arbeid med Åpenhetsloven som gjelder for alle datterselskaper og underkonsern. Retningslinjene vedtas av styret i morselskapet i konsernet, fordeler roller og ansvar og oppdateres minst årlig. Ansvaret for operasjonalisering og håndheving av aktsomhetsvurderinger og oppfølging av leverandører ligger på CFO i BRI Management, som er konsernets management-selskap. I tillegg skal alle datterselskap og underkonsern ha en dedikert ressurs som er ansvarlig for arbeid med Åpenhetsloven i det enkelte datterselskap/underkonsern. Denne ansvarlige ressursen skal sørge for at datterselskap/underkonsern gjennomfører aktsomhetsvurderinger og leverandøroppfølging i tråd med Åpenhetsloven. Retningslinjene og aktsomhetsvurderingene skal sørge for at BRI forebygger, reduserer og eventuelt stanser aktiviteter som forårsaker eller bidrar til brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold.

Retningslinjene skal følges av alle selskaper og ansatte i BRI, og ansatte plikter å være kjent med retningslinjene og til enhver tid handle i tråd med disse. Enkelte datterselskaper/underkonsern har også etablert egne rutiner og retningslinjer for arbeid med Åpenhetsloven, for å ytterligere operasjonalisere arbeidet i eksisterende rutiner og prosesser. Alle innsynsforespørsler og eventuelt avdekkede brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i konsernets verdikjede skal meddeles til CFO i BRI Management. I tillegg til retningslinje for Åpenhetsloven har datterselskaper/underkonsern blant annet maler og rammeverk for leverandørvurderinger, leverandørretningslinjer, etiske retningslinjer og innkjøpsrutiner m.m. som sørger for at ingen ansatte eller leverandører skal bidra til brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold.

Gjennomføring av akstosmhetsvurderinger

BRI har gjennomført aktsomhetsvurderinger gjennom en systematisk og stegvis prosess, der alle leverandører har blitt vurdert av selskapenes ledelse og HSE- eller innkjøpsavdeling. Alle leverandører har blitt vurdert ut fra risikofaktorer som bla. bransje, land, lokasjon av operasjoner, type virksomhet, spend og material/råvareinput. Leverandører har så blitt delt inn i risikoklasser (lav, medium og høy risiko). Ut fra risikoklasse, bestemmes så tiltak som skal iverksettes av det enkelte selskap for å følge opp leverandøren.

BRIs retningslinjer for Åpenhetsloven fastslår at aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres og oppdateres minst årlig, eller dersom man oppdager at risiko er vesentlig endret.

3. Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

Vurdering av risiko i BRI

Det er risiko i selskapenes verdikjeder knyttet til at flere av de største leverandørene er grossister med et stort antall underleverandører. Flere av konsernets leverandører har produksjon, eller underleverandører med produksjon, i land hvor det kan være forhøyet risiko for menneskerettighetsbrudd eller uanstendige arbeidsforhold. Dette gjelder spesielt Akershus Traktor, Jæren Traktorsenter og Hitec Products. Det vil være forhøyet risiko knyttet til råvarer som inngår i de ferdige produktene BRI kjøper fra grossist, og hvordan disse produktene, og råvarene de består av, er hentet ut av naturen og bearbeidet.

Det er identifisert risiko tilknyttet:

 • Elektronikk/teknologikomponenter
 • Metaller (stål, aluminium, jern, kobber)
 • Enkelte kjemikalier
 • Gummi
 • Arbeid- og ansettelsesforhold hos underleverandører

Ut fra selskapenes risikoklassifisering vil tiltak og oppfølging bli prioritert mot virksomhetsområder og leverandører der man anser risikoen som høyest. BRI har gjennom aktsomhetsvurderingene ikke blitt oppmerksomme på menneskerettighetsbrudd eller uanstendige arbeidsforhold i verdikjeden, og det er ikke identifisert vesentlig risiko knyttet til noen av BRIs leverandører. Samtidig er BRI oppmerksomme på risikoen som følger av virksomheten og bruk av enkelte type leverandører, og vil fortsette å følge opp leverandører og egen virksomhet.

Tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet av disse tiltakene

4. Tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet av disse tiltakene

Flere tiltak er iverksatt i 2022/2023 og vil følges opp fremover. Det er hvert enkelt selskap som er ansvarlige for å avgjøre hvilke tiltak som skal gjennomføres ut fra vurdert risiko og oppfølging av tiltakene. Flere av BRIs virksomheter er ISO-sertifisert, og oppfølging av leverandører vil bli en del av regelmessig ISO-oppfølging hvor aktuelt. I tillegg til tiltak som gjennomføres ut mot leverandører, har også ledelse og sentrale funksjoner i BRI gjennomgått opplæring i Åpenhetsloven og metodikk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.

Tiltak og oppfølging av leverandører

På bakgrunn av vurdert risikonivå, følges leverandører opp gjennom forskjellige tiltak:

 • Fysisk besøk ved leverandørs produksjon/fabrikk
 • Oppfølgingsmøter med leverandører
 • Spørreskjema knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Kontraktsklausuler som gir BRI og/eller dets datterselskaper rett til å fratre dersom motpart er skyldig i menneskerettighetsbrudd og andre uakseptable forhold.
 • Signering av retningslinjer (supplier code of conduct), og leverandørvurderinger
 • Kontinuerlig monitorering og oppfølging av leverandører